ÅRSMÖTE 2024

 - 2024-03-06  |  18:00 -

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ...

...och ska hållas före utgången av mars månad på tid som styrelsen bestämmer. Styrelsen beslutar om årsmötet ska hållas på en fysisk plats eller genom elektronisk uppkoppling med deltagarna.


2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.


mer information om årsmötet finns i stadgarna (sida 5-7)