Bli medlem

Swisha medlemsavgiften
200 kr vuxen
100 kr junior upp till 18 år

Till - 123 530 1270 

Med ditt namn som meddelande.

Fyll i formuläret


Efter att du har Swishat fyller du i formuläret med dina fullständiga uppgifter och klickar på den blå knappen "SKICKA"

SDGF / PDGA Licens


SDGF Licens? (Krävs för deltagande i tävling arrangerat av SDGF, t.ex. SM och NT)
300 kr Vuxen, 200 kr Junior
Summan swishas till klubben i samband med medlemsavgiften.

PDGA Licens? Pro 325 kr AM/Junior 225 kr Summan swishas till klubben i samband med medlemsavgiften.

Bekräftelse


Ditt medlemskap börjar gälla direkt betalning samt formulär mottagits, Därefter tar det några dagar innan du du får en bekräftelse från oss då denna skickas ut när dina förmåner börjar gälla hos Discsport.se

 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nej
 
PRO (325 SEK)
AM/Junior (225 SEK)
Nej
 
Vuxen (300 SEK)
Junior (200 SEK)
Nej
 
 

Utdrag föreningsstadgar2 kap Föreningens medlemmar


Som medlem är du skyldig att känna till föreningens stadgar, och följa dessa.
Se utdrag från stadgarna nedan kopplat till ditt medlemskap.
För hela texten hänvisas du till att läsa stadgarna i sin helhet.

1 §. Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap.


2 §. Medlems skyldigheter och rättigheter.

Medlem

  • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap. 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
  • ska betala medlemsavgift och andra avgifter som beslutats av föreningen,
  • accepterar genom sitt medlemskap att föreningen behandlar personuppgifter för ändamålet föreningsadministration i enlighet med gällande föreningsstadgar,
  • har rätt att få information enligt gällande dataskyddslagstiftning om den personuppgiftsbehandling som medlemskapet i föreningen medför,
  • accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter behandlas för att åliggande som följer av medlemskapet,
  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
  • har rätt att spela hur mycket denne vill på banan,
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap. 2 §,
  • har rätt till att kallas till årsmöte och extra årsmöte,
  • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.


3 §. Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har dessutom rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.


Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.


4 §. Utträde

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte.


Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.


Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.