Välkommen att bli medlem i Katrineholms discgolfklubb

Börja med att fylla i ansökan genom att klicka på knappen "medlemsansökan" nedan.


Ansökan öppnas i ny flik.

Föreningen har uppnått 

GULD-NIVÅ på

En förening som samlar alla discgolfare i Katrineholm med omnejd.

Välkommen till Katrineholms Discgolf - Tillsammans växer vi! Vi är en sportklubb som älskar discgolf och vi ser fram emot att träffa nya spelare och dela vår passion med er. Kom och spela med oss och upplev glädjen och gemenskapen inom discgolf!

Licenser

PDGA-licens


Från och med 2024 kommer klubben inte längre kunna bistå med förnyelse av PDGA-licens. Du som spelare köper / förnyar PDGA medlemskapet direkt på deras hemsida.


pdga.com/medlem

SDGF-licens


Från och med 2024 köper du som spelare din licens direkt av SDGF via deras tjing-sida. Det är inte längre möjigt för klubben att ordna licenser till spelarna. Börja med att ansluta dig till KDGK.


SDGF på tjing

KDGK på tjing


Som medlem och aktiv spelare rekommenderas du ansluta dig till Katrineholms discgolfklubb på tjing. Tänker du skaffa en SDGF-licens är det ett krav att vara ansluten till en förening.


KDGK på tjing

Utdrag från föreningens stadgarSom medlem är du skyldig att känna till föreningens stadgar, och följa dessa.
Se utdrag från stadgarna nedan kopplat till ditt medlemskap.


För hela texten hänvisas du till att läsa stadgarna i sin helhet.


2 kap Föreningens medlemmar


1 § Medlemskap


Alla personer som vill stödja föreningens ändamål
har rätt att beviljas medlemskap.


2 § Medlems skyldigheter och rättigheter


  • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap. 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
  • ska betala medlemsavgift och andra avgifter som beslutats av föreningen,
  • accepterar genom sitt medlemskap att föreningen behandlar personuppgifter för ändamålet föreningsadministration i enlighet med gällande föreningsstadgar,
  • har rätt att få information enligt gällande dataskyddslagstiftning om den personuppgiftsbehandling som medlemskapet i föreningen medför,
  • accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter behandlas för att åliggande som följer av medlemskapet,
  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
  • har rätt att spela hur mycket denne vill på banan,
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap. 2 §,
  • har rätt till att kallas till årsmöte och extra årsmöte,
  • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.


3 § Medlems deltagande i den verksamheten


Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har dessutom rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.


Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.


4 § Utträde


Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte.


Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.


Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.